Добре дошли в нашия магазин!
ПОСВЕТЕНИ НА ДЕНТАЛНОТО СЪВЪРШЕНСТВО
Категории

0

Акордеонни категории

ЮБИЛЕЙНА КАМПАНИЯ „30 години ДентаТехника”

Промоционална и наградна кампания 30 години ДентаТехника:


 Участието в промоционалната  и наградна кампания, наричана по-долу за краткост „кампанията“ е обвързано с покупка/и.  
 Кампанията е отворена за участие за всички дентални специалисти и зъботехници, с регистрирана практика на територията на Република България, с изключение на: служителите на ДентаТехника, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 В периода 08/03/2021г. до 08/05/2021 г. всеки клиент, направил покупка/и на стойност над 200 лв. (двеста лева) с ДДС участва в томбола за наградите предоставени от ДентаТехника - 3 (три) броя ваучери, всеки на стойност:
 - 1-ва награда – ваучер на стойност 3000 лв. (три хиляди лева)
 - 2-ра награда – ваучер на стойност 1000 лв. (хиляда лева)
 - 3-та награда  - ваучер на стойност 500 лв. (петстотин лева)
 Голямата награда ще бъде изтеглена на 12/05/2021г. в присъствието на нотариус.
 Очакват ви още много промоции и допълнителни томболи, предоставени с любезното съдействие на нашите партньори. Следете каналите ни за повече информация.
 
 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА И НАГРАДНА КАМПАНИЯ
 „30 години ДентаТехника”
 
 I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
 1. Промоционална и наградна кампания „30 години ДентаТехника“ се организира и провежда от ДентаТехника ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Андрей Ляпчев №66 , регистриран съгласно ЗДДС номер BG131022750, ЕИК 131022750 , тел: 0700 123 23 наричан „Организатор“.
 2. Официалните правила на кампанията са публикувани на сайта https://dentatechnica.com, откъдето са достъпни през целия период на кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.dentatechnica.bg.
 
 II. ТЕРИТОРИЯ
 4. Кампанията се провежда на територията на Република България от фирма Дентатехника ЕООД.
 III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
 5. Кампанията започва в 00:00:00 на 08 март 2021 г. и ще продължи до 23:59:59 на 08 май 2021 г.
 IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ
 6. В кампанията са включени всички продукти, предлагани от ДентаТехника.
 7. Освен промоционални предложения ще се разиграват и томболи, които ще бъдат обвързани с покупка/и на стойност над 200 лв., предоставени от съответния доставчик. Спечелилите запазват правото си да участват за наградите, осигурени от ДентаТехника.
 
 V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 8. В кампанията ще имат право на участие само дентални специалисти и зъботехници, с регистрирана практика на територията на Република България, с изключение на: служителите на ДентаТехника, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 
 VI.  МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА:
 9. Всеки Участник, закупил продукти на обща стойност над 200 лв. с ДДС от ДентаТехника (независимо онлайн, или на място) през периода на кампанията (08.03.2021 – 08.05.2021 г.), ще участва в томбола за наградите, предоставени от ДентаТехника.
 Ваучерите важат само за покупка/и от фирма ДентаТехника и не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност. Ваучерите могат да бъдат използвани и за отстъпка в цената с доплащане. Ваучерите важат за период от 120 дни от датата на издаването им.
 Стойността на ваучерите се счита с включен Данък добавена стойност.
 10. Отчитането на оборотите ще се извършва служебно от ДентаТехника, като ще се взимат предвид всички покупки извършени от един Участник за периода на кампанията.
 11. На 12 май 2021 г. ще бъде разиграна томбола за наградите, осигурени от ДентаТехника, в присъствието на нотариус. Всички Участници, отговарящи на условието за участие, ще бъдат известени по имейл/телефон. Участието е автоматични и доброволно, в случай на отказ можете да се свържете с нас на мейл: eshop@dentatechnica.com
 12. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез имейл/телефон от ДентаТехника, за да изберат как да им бъде предоставена наградата.
 13. Всеки участник има право да закупи по 1 (един) брой от дадена оферта (отделен артикул или съвкупност от отделни артикули) за периода на кампанията.
 VII. ОТГОВОРНОСТ
 14. Всяко искане за получаване на ваучер във връзка с покупки, извършени преди или след определения срок на кампанията (08.03.2021 – 08.05.2021 г.), се считат за невалидни.
 VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
 15. При възникване на спор между Организаторите и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимно съгласие, в случай че не е постигнато споразумение по взаимно съгласие, спорът следва да бъде отнесен към компетентния съд на територията на Република България.
 IX. ЛИЧНИ ДАННИ
 15. Личните данни на всички Участници в кампанията се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
 Събраните лични данни могат да бъдат разкрити единствено на държавни органи по въпроси от тяхната компетентност.
 Съгласно ОРЗД, Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в кампанията.
 16. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в играта, са: две имена (име и фамилия), професия, населено място, телефонен номер и имейл адрес. Личните данни, предоставени и обработвани от Организатора могат да бъдат използвани за маркетингови и рекламни цели от Дентатехника, както и за целите на свързване и уведомяване за награда по възлагане на Организатора.
 - „ЕКОНТ“ АД, с цел осъществяване на доставка до адрес на клиент.
 17. С участието си участниците декларират, че, при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с описаното в настоящите Условия по отношение обработката на лични данни, за целите на участие в кампанията.
 X. ПРАВИЛА
 18. Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.dentatechnica.bg за целия период на кампанията.
 19. С участието си в кампанията, Участниците приемат и се ангажират да спазват условията на Официалните правила.
 20. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на
 следния електронен адрес: eshop@dentatechnica.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 21. Задълженията на Организатора на кампаниятасе изчерпват с предоставянето на съответната награда на спечелилия участник, съобразно обявените условия.
 22. Участници, които използват фалшива идентичност в кампанията и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
 Кампанията не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
 Участието в кампанията е напълно доброволно.

Най-продавани

Новини

Ново! Bredent вече с представителство в България
Ново! Bredent вече с представителство в България
Кампания 3+1 директни възстановителни материали от GC
Кампания септември 2020г.    
Bego VarseoSmile Crown plus - световна новост на денталния пазар!
Bego VarseoSmile Crown plus - световна новост на денталния пазар!